Ski Association of Yamaguchi山口県スキー連盟

山口県スキー技術選大会の様子